Projekt Czas na zmiany V - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi skierowany jest do osób, które ukończyły 30. rok życia, zamieszkują w Łodzi na obszarze objętym rewitalizacją/są przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, są bezrobotne/bierne zawodowo oraz spełniają min. 1 z poniższych warunków:

  • pozostawanie bez pracy pow. 12 m-cy,
  • status osoby z niepełnosprawnością,
  • posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3,
  • ukończenie 50 roku życia,
  • płeć żeńska.

Wsparciem może zostać objętych również maksymalnie 7 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, niespełniających powyższych kryteriów.